Om My Digital City

My Digital City er en felles satsning mellom Institutt for Energiteknikk (IFE), Smart Innovation Norway, Høgskolen i Østfold, Halden kommune, eSmart Systems og Halden Næringsutvikling.

For å sikre målet om ett nullutslippssamfunn, tilpasse oss klimaendringene, ivareta demokratiet, skape nye arbeidsplasser og ivareta en aldrende befolkning, vil digitaliseringen av samfunnet være ett av flere viktige virkemidler.

Dette handler om fundamentale endringer i måten vi jobber og lever på, hvordan offentlige tjenester tilbys og utføres, samt hvordan sosiale medier påvirker vår atferd og kommunikasjon med andre. Om noen få år vil ikke dagens drifts- og tjenestemodell i kommunene i Norge være bærekraftig. Man er helt avhengig av tjenesteinnovasjon og til dels betydelig tjenesteendring, blant annet ved å ta i bruk nye og innovative digitale løsninger og å berede grunnen for å gi ulike type data verdi på nye måter (Ref. Én digital offentlig sektor: Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025). My Digital City skal bli den nye store forskningssatsningen på digital transformasjon av samfunnet, hvor innbyggerinvolvering og bærekraftighet skal være en integrert del av et åpent økosystem for samskaping, innovasjon og kompetanseutvikling. De strategiske målene, aktivitetene og forventede effekter av My Digital City skal samsvare med Horisont Europa sitt oppdrag: klimanøytrale og smarte byer (2021-2027), slik at My Digital City kan delta i det europeiske samarbeidet og innovasjonsøkosystemet, som skal sikre ett nullutslipps- og innbyggerfokusert samfunn.

Innbyggernes og byens data står på spill

På den ene siden kan man se autoritære stater som ukritisk benytter data som samles inn om innbyggerne til overvåking og sosial kontroll, mens på den andre siden deler vi våre private data og eierskapet til disse med Big Tech-selskaper som Facebook, Snapchat, Google og Microsoft. For å kunne sikre eierskapet til byens og innbyggernes data, må vi tenke nytt rundt hvordan disse dataene kan skape verdier for flere enn de store internasjonale aktørene, men også for lokalt og regionalt næringsliv uten at dette går på bekostning av personvern og eierskap.

Hvorfor Halden?

Halden er en relativt liten kommune med raske beslutningsveier.

Som mange andre, har kommunen utfordringer knyttet til folkehelse, utdanning og sysselsetting. Samtidig har kommunen de nødvendige aktørene om bord for å kunne gjøre noe med dette. Det er unikt at en liten kommune har et tett samarbeid med et såpass sterkt og etablert miljø for FoU og innovasjon. I Halden kommunes strategiske næringsplan oppgir kommunen at «Målrettet innsats skal gjøre Halden til Norges mest innovative kommune sett i forhold til antall innbyggere». Med utgangspunkt i et slikt mål, er deltakelse i My Digital City et naturlig skritt i riktig retning for kommunen. Halden kommune vil gjennom My Digital City være en arena for forskning og innovasjon – et levende lokalsamfunn der løsninger kan testes og erfaringer gjøres. Banebrytende løsninger, funn og erfaringer vil kunne ha både nasjonal og internasjonal verdi. Samtidig handler dette først og fremst om å bidra til bedre løsninger på en trygg måte for innbyggerne i Halden og andre kommuner.

Samfunnsmål

En konkret plan for hvilke samfunnsmål som My Digital City skal ivareta er ikke utarbeidet enda, men vi ønsker å konsentrere oss om økt sysselsetting, integrere bærekraft i innovasjonene, tiltrekke kompetanse til Halden, se på nye innovative former for undervisning for å få flere gjennom utdanningsløpet, samt ta digitalt utenforskap på alvor.

Piloter

Piloter handler om å realisere ideer. I My Digital City, skal vi legge til rette for at ideer fra for eksempel innbyggere, startups, studenter, kommunen og forskningsinstitusjonene skal kunne testes ut, evalueres og la seg realisere. Vi ønsker å få på plass et økosystem der ideer driver innovasjon innenfor utvikling av byen, beredskap, kultur, idrett, frivillighet og det kommunale tjenestetilbudet, og hvor man kan få tilgang på ressurser (kompetanse, infrastruktur, data, metode) som kan være nødvendig for å realisere ideene.

Veien videre

My Digital City vil starte med sterk lokal forankring for deretter å dele erfaringer, kompetanse, resultater, metodikk og digital infrastruktur regionalt, nasjonalt og internasjonalt. MDC tar sikte på å bli en del av både et nasjonalt nettverk av Living Labs, men også større nettverk som European Network of Living Labs (ENoLL). Vi skal integrere basis- og anvendt forskning med innovasjonsprosesser, der innbyggeren står sentralt sammen med kommune og næringsliv for å realisere tjenester som også ivaretar FNs bærekraftighetsmål. MDC vil fokusere på følgende tverrfaglige strategiske fokusområder:

Sentralt i My Digital City står etableringen av et datamarked, hvor hovedformålet er å kunne dele data fra den «smarte byen», basert på GDPR prinsipper og en styringsmodell for data. Dette er i tråd med Norske myndigheters syn på data som en strategisk ressurs.

Datamarkedet blir tilgjengelig for blant annet undervisning i de ulike delene av utdanningssystemet, til FoU-prosjekter, til innovasjon/produktutvikling for startups/scaleups og næringsliv, samt for innovativt tjenestedesign og innbyggerinvolvering i offentlig sektor. Det er behov for å forstå hvordan en helhetlig utnyttelse av store informasjonsressurser på tvers av dagens siloer (fagsystemer, økonomisystemer, sensorleverandører, innbyggernes egne data, etc.) kan bidra til å skape samfunnsnytte, transparens i kommunale prosesser, innovasjon og verdiskapning for næringslivet eller et mer motiverende og inkluderende undervisningsopplegg. My Digital City skal gjennom sitt langsiktige program og strategiske retning bidra til å nå viktige samfunnsmål og skal finansieres av ulike finansieringskilder (Norges Forskningsråd, Regionale forskningsfond, Innovasjon Norge, EU, Industri og næringsliv).