Fokusområder

Bærekraft

Aktiviteten skal støtte opp under FNs bærekraftsmål ved å integrere bærekraft som en viktig bestanddel i innovasjonsarbeidet. Det vil bli fokus på sirkulærøkonomi, delingsøkonomi og livssyklustangegang samt bruk av virkemidler for å øke bevisstheten rundt blant annet forbruk av vann og energi, matsvinn og mikromobilitet.

Innbyggerinvolvering

Innbyggerinvolvering står sentralt i My Digital City og skal sørge for at de tjenestene som tilbys skaper nytte og merverdi for innbyggerne, slik at hverdagen blir enklere. Dette innebærer ett tett samarbeid i ulike innovasjonsprosesser, hvor innbyggere, kommunen, akademia, interesseorganisasjoner, forskningsinstitutter og næringslivet sammen finner gode løsninger.  Et annet viktig område er å sørge for transparens i større beslutningsprosesser slik at nødvendig tillit til demokratiske prosesser blir ivaretatt.

Sosiale forhold og inkludering

Den digitale transformasjonen av samfunnet innebærer at svake grupper kan falle utenfor og dermed ikke kunne utnytte de digitale tjenestene. My Digital City skal sørge for en bevissthet rundt digitalt utenforskap og undersøke hvilke utfordringer som må løses for at tjenestetilbudet skal nå ut til alle. Et annet område som My Digital City skal undersøke nærmere er bruk av digitale virkemidler sammen med fysiske møteplasser, slik at ulike samfunnsgrupper kan komme sammen får å få økt innsikt i både hverdagslige utfordringer og skape nye sosiale nettverk.

Utdanning og utvikling av kapabiliteter

En basiskompetanse hos innbyggerne knyttet til digitale løsninger vil være viktig for både å kunne bidra til innovasjon og samskaping, men også for å ivareta personvern, tillit til digital teknologi og ikke minst sikre det digitale fotavtrykket som hver og en av oss etterlater i mange sammenhenger.

En annen viktig samfunnsoppgave er å sørge for at alle barn kan gjennomføre utdanningsløpet. My Digital City ønsker å bidra til økt motivasjon gjennom at utdanningssystemet bruker data om lokale fenomener i undervisningen som for eksempel trafikk, forurensning, forbruk, byplanlegging eller klima, og lar elevene både delta i datainnsamling, innovasjon drevet av data og visualisering av data.

Piloter

For at de gode idéene fra for eksempel. innbyggere, kommunen, startups, næringsliv, forskningsinstitusjonene eller akademia skal kunne realiseres,  er det viktig at de nødvendige verktøyene og ressursene er tilgjengelig. My Digital City skal sørge for at blant annet digital infrastruktur, finansiering, data, metoder, kompetanse, nødvendige nettverk og kontaktpersoner er tilgjengelig og satt i system. Vi skal være lettbente og bli en attraktiv partner også for resten av regionen og etter hvert nasjonalt.

Digital infrastruktur

Den digitale infrastrukturen vil bestå av flere ulike teknologier og informasjonsarkitekturer som utgjør bærebjelken som er nødvendig for digital omstilling. Eksempler på infrastruktur vil være sensorteknologi, kommunikasjonsteknologi, roboter, skytjenester, droner, databaser, visualiseringsteknologi og kunstig intelligens.

Personvern, sikkerhet og beredskap

En forutsetning for å få med de ulike partene som skal ta del i den digitale omstillingen, er å etablere tillit. Dette handler om tillit til bla sikker lagring og overføring av data, sporbarhet til hvilke tjenester som utnytter  innbyggernes data og muligheten til å påvirke hvem som kan benytte dataene. Innsamling av data skal kun ha som formål å tilby innbyggerne tjenester som gir verdi og som i visse situasjoner kan være avgjørende for beredskap på ulike nivåer.

Forskning og utvikling

Forskningsaktiviteten er nødvendig for å skape morgendagens løsninger og sikre at de innovasjonene som det jobbes med i My Digital City holder en høy nasjonal og internasjonal standard. Det er en klar ambisjon at My Digital City skal bli en foretrukket forskningspartner i de store forskningsprogrammene som EU nå legger opp til og som handler om utvikling av byene, offentlige tjenester og næringslivet. Forskningen skal ha som mål at innovasjonene skal komme ut til startups og næringsliv, slik at nye arbeidsplasser kan skapes.

Næringsliv

My Digital City skal bidra til at næringslivet utvikler seg og at nye aktører etablerer seg, gjennom et tett samarbeid med de andre partnerne. Utstrakt bruk av piloter, utnyttelse av en felles digital infrastruktur, studentprosjekter og kanalisering av innovasjonsprosjekter fra forskningsinstituttene, skal gjøre næringslivet mer innovativt og konkurransedyktig.

Innovasjon og nye tjenester

For å kunne bidra til å komme i inngrep med både dagens og morgendagens ressurs- og klimautfordringer i kommunal sektor, skal kommunalt tjenestedesign med utstrakt innbyggerinvolvering være et prioritert område. Dette innebærer blant annet at det må jobbes med en innovasjonskultur i kommunen, hvor kommunens medarbeidere skal kunne utnytte økosystemet My Digital City for å raskere kunne realisere nødvendige tiltak.